โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และการทบทวน เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

10 ก.ย. 2021 02:13:57 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 163
วันที่ 9 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้จัดโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และการทบทวน เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา...

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

16 ส.ค. 2021 15:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 131
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ ติ่งแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ รองนายกอบต. ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ค...

BIG CLEANING DAY เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

13 ส.ค. 2021 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 169
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (ขั้นรับหลักการ)

2 ส.ค. 2021 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 136
วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในการพิจ...

รับการสนับสนุนถุงยังชีพ.เพื่อดำเนการตามโครงการปันนำ้ใจ.ห่วงใย.ผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากโควิด19 จาก บริษัท มิตซูไทยยนต์ อุบลราชธานี จำนวน 100 ชุด

30 ก.ค. 2021 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 124
วันนี้ 30 ก.ค. 64 เวลา 11.30 น. นายณรงค์ ติ่งแสง นายกอบต.ดุมใหญ่และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.ดุมใหญ่  ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ.เพื่อดำเนการตามโครงการปันนำ้ใจ.ห่วงใย.ผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากโ...

การประชุมจุดพักคอยตำบลดุมใหญ่โดยได้รับความร่วมมือจาก ผอ.รพสต.กำนัน,ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

28 ก.ค. 2021 03:44:26 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 108
วันที่ 27  ก.ค 2564 เวลา 10.00น นายณรงค์  ติ่งแสง นายก อบต.ดุมใหญ่ เป็นประธาน ในการประชุมจุดพักคอยตำบลดุมใหญ่โดยได้รับความร่วมมือจาก ผอ.รพสต.กำนัน,ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส...

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21 ก.ค. 2021 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 114
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564เวลา16.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ นายณรงค์  ติ่งแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการป้องกัน...

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันควบคุมโรค COVID 19 ระลอก3 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ณ.ห้องประชุม อบต.ดุมใหญ่

2 ก.ค. 2021 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 176
วันนี้ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น.ท่านนายก อบต./ผอ.รพสต.,ประธาน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันควบคุมโรค COVID 19 ระลอก3 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ณ.ห้องประชุม อบต.ดุมให...

มกิจกรรม Big cleaning Day ในพื้นที่ตำบลดุมใหญ่.

7 มิ.ย. 2021 16:37:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 114
วันที่ 5 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่และผู้นำหมู่บ้านหมู่1-13.ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ในพื้นที่ตำบลดุมใหญ่...วันนี้เป็นของหมู่1กับหมู่12..คับ

ให้ความช่วยเหลือ.ผู้ประสบภัย(วาตภัย)ในพื้นที่ ตำบลดุมใหญ่หมู่ที่2,3,5,6.7.8.12,13ที่ผ่านมา

25 พ.ค. 2021 21:53:04 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 147
วันที่25 พฤษภาคม 2564 เวลา13.09.น.นายณรงค์ ติ่งแสง.นายก.อบต.ดุมใหญ่ รองอุดม พระคุระ.และ ปลัด อบต.ดุมใหญ่ หัวหน้าส่วนข้าราชการ..อบต.ดุมใหญ่..พร้อมพนักงาน..อบต.ดุมใหญ. ให้ความช่วยเหลือ..ผู้ประสบภัย(...

ปล่อยพันธ์ปลาและพันธ์กุ้งก้ามกลามลงแหล่งน้ำลำเซบกพื้นที่ตำบลดุมใหญ่

25 พ.ค. 2021 20:24:19 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 146
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา09.09 น.นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบกับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านหมู่4,5,8.ตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ปล่อยพันธ์ปลาและพันธ์กุ้งก้ามกลามลงแหล่งน้ำลำเซบกพื้นท...