การกำหนดราคากลางตามเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

7 พ.ค. 2020 16:50:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 174