การกำหนดราคากลางตามเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลดุมใหญ่

15 ก.ย. 2020 21:45:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 165