การกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกทางออกไปบ้านสงยาง ถึง บ้านเลขที่ 2 (บ้านนางสาวบังอร บุญมาลี) ถึงบ้านดงยาง หมู่ที่ 12 ตำบลดุมใหญ่

4 พ.ย. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 25