การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถึงบ่อเลิงกลาง หมู่ที่ 7 (บ้านท่าลาด หมู่ที่ 7)

4 พ.ย. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 189