การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกวัดหนองแสง-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนเพ็ก-ถนนหนองแสงหลักกิโล 44

การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกวัดหนองแสง-โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนเพ็ก-ถนนหนองแสงหลักกิโล 44

25 ก.พ. 2020 14:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 246