การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านดงยางหมู่ 12 ตำบลดุมใหญ่ ถึง บ้านสงยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าบก

5 ก.ค. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 200