การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลดุมใหญ่ เชื่อมบ้านศรีสวาท หมู่ที่ 13 ตำบลยางโยภาพ (บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13)

4 พ.ย. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 28