การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านโนนเค็ง ถึงบ้านฮ่องไผ่ (ช่วงที่ 1) บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 10 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสาสิบ จ.อุบลราชธานี

การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านโนนเค็ง ถึงบ้านฮ่องไผ่ (ช่วงที่ 1) บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 10 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสาสิบ จ.อุบลราชธานี

27 พ.ค. 2021 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 346