การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดุมใหญ่ ถึง บ้านหองขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลยางโยภาพ

29 มิ.ย. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 182