การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าลาด-บ้านบัวยาง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี-หนองแสง

การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าลาด-บ้านบัวยาง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี-หนองแสง

25 ส.ค. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 242