การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสายบ้านเลขที่ 16 ถึงฝายเลิงจาน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านดุมใหญ่

28 มิ.ย. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 179