การกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านดุมใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

14 มี.ค. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 228