การดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

25 ส.ค. 2022 11:55:15 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 135