ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านดงยาง หมู่ที่ 12 ตำบลดุมใหญ่ ถึงบ้านสงยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าบก (บ้านดงยาง หมู่ที่ 12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

22 พ.ย. 2022 16:53:44 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 188