ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เม.ย. 2022 15:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 199