ประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (ขั้นรับหลักการ)

2 ส.ค. 2021 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 136

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (ขั้นรับหลักการ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่