รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถื่น หรือข้าราขการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

9 พ.ค. 2022 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ดุมใหญ่ 172