สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

16 ส.ค. 2021 15:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 131

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายณรงค์ ติ่งแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ รองนายกอบต. ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565