โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

19 ส.ค. 2020 13:40:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 341