โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางอรอนงค์ สอนสุข ไป โรงขยะรีไซเคิล บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

5 เม.ย. 2021 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 162