โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านเลขที่ 14 ถึงบ้านเลขที่ 28 บ้านเลิงน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลดุมใหญ่

9 ส.ค. 2021 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 390