โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านเลิงน้อย ถึง บ้านฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี (ช่วงที่ 1) บ้านเลิงน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลดุมใหญ่

16 ส.ค. 2021 10:49:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 462