โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านที่ 21 ถึง เขตบ้านหนองแสง (ช่วงที่1) บ้านดอนชี หมู่ที่ 9 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านที่ 21 ถึง เขตบ้านหนองแสง (ช่วงที่1) บ้านดอนชี หมู่ที่ 9 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

8 เม.ย. 2021 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 395