โครงการขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำจากบ้านเลขที่ 106 ถึง บ้านเลขที่ 44 บ้านดุมน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลดุมใหญ่

10 ส.ค. 2021 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 390