คำสั่งที่ 125/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

29 เม.ย. 2022 16:00:00 คำสั่งการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ อบต.ดุมใหญ่ 106