การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางจากบ้านบัวยาง หมู่ที่ 8 ถึงร่องจิก หมู่ที่ 8 บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

20 ม.ค. 2023 14:30:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 17