ปรับปรุงล่าสุด 14 ม.ค. 2021 17:46:06 1,027

.

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะผู้บริหารตำบล

ลำดับ     ชื่อ -นามสกุล             ตำแหน่ง
  1.             นายณรงค์ ติ่งแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่                  
  2. นายอุดม พะคุระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                
  3. นายรอง อกนิตย์                                                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                              
  4. นายชุมพร บุญแนบ     
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                      

 


การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่

     ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้

  • คณะผู้บริหาร
  • สมาชิกสภา
  • สำนักปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองการศึกษา
  • กองสวัสดิการสังคม

 

สถานะการคลัง

 


ศูนย์บริการประชาชน

 


การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

    ประชาชนในตำบลจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาตำบล ซึ่งสมาชิกสภาตำบลทั้ง 21 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี