ปรับปรุงล่าสุด 15 ม.ค. 2021 00:34:22 290

 

 

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

       ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักและประชากรที่ว่างจากการทำนามักจะประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขายและรับราชการเป็นบางส่วน อีกส่วนหนึ่งมีการอพยพไปทำงานกรุงเทพฯ หรือในตัวเมือง

      -  อาชีพรับจ้าง              18.42       เปอร์เซ็นต์

      -  อาชีพเกษตรกร           48.24       เปอร์เซ็นต์

      -  อาชีพค้าขาย             2              เปอร์เซ็นต์

      -  รับราชการ                1.49          เปอร์เซ็นต์