การกำดหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ 13 ถึงบ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 (บ้านดุมน้อย หมู่ที่ 5)

23 ม.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 15