การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลดุมใหญ่

25 ก.พ. 2020 20:55:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 220