การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

7 เม.ย. 2020 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 362