การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 โครงการ

13 มี.ค. 2017 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 133