การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามเงินงบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2559

17 พ.ค. 2016 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 150