การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตามเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 2 โครงการคือ โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล อบต.ดุมใหญ่และโครงการลอกวัชพืช บ้านหนองแสง หมู่13

18 เม.ย. 2017 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 109