การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนดงยางวิทยาคม หมู่ที่ 12 ตำบลดุมใหญ่ ถึงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 จำนวน 5 ช่วงดำเนินการ

7 ก.ย. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 168