การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

14 มี.ค. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 248