การกำหนดราคากลาง โครงการขยายผิวจารจร วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำจากบ้านเลขที่ 106 ถึงบ้านเลขที่44

10 ส.ค. 2021 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 388