ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดุมใหญ่ ถึง บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลยางโยภาพ (บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2022 15:45:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 229