ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

30 ก.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 253