รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าวราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณี ปลดล็อค)

8 เม.ย. 2021 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ดุมใหญ่ 491