ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านเลชที่ 217 บ้านนายนาวา ดอกอินทร์ ถึงบ้านเลขที่ 95 บ้านนางดาวรุ่ง ดอกอินทร์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13

9 ก.พ. 2022 05:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 231