ร่วมประชุม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

25 ส.ค. 2022 11:51:55 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 142

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่ทุกหมู่ สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ สัดส่วนประชาคมตำบลและประชาชนทั่วไป ร่วมประชุม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาวัดบ้านบัวยาง หมู่ที่ 8 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
   โดยมี นายบรรเทิง ชะลูด (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่) เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)