เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562

25 ก.พ. 2020 14:05:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 225