เรื่อง การกำหนดราคาโครงการก่อสร้างเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การกำหนดราคาโครงการก่อสร้างเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

10 เม.ย. 2020 13:50:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดุมใหญ่ 295