โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และการทบทวน เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

10 ก.ย. 2021 02:13:57 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ อบต.ดุมใหญ่ 163

วันที่ 9 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ ได้จัดโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และการทบทวน เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
       คณะกรรมการดำเนินงานฯ ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ หัวหน้าส่วนราชการ สัดส่วนประชาคมและผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) ในวันนี้ การดำเนินการตามโครงการสำเร็จ ลุล่วง ไปด้วยดี