การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านเลขที่ 16 ถึงฝายเลิงจาน หมู่ที่ 6 บ้านดุมใหญ่ ตำบลดุมใหญ่ (บ้านดุมใหญ่ หมู่ที่ 6)

18 พ.ย. 2022 14:43:43 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 186