การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางจากบ้านบัวยาง หมู่ที่ 8 ถึงบ่อเลิกกลาง หมู่ที่ 8 บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

20 ม.ค. 2023 14:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ดุมใหญ่ 128